Đề xuất đề tài KHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP CƠ SỞ

1. Tên đề tài (*)

2. Lĩnh vực nghiên cứu (*)

3. Tính cấp thiết (*)

4. Mục tiêu (*)

5. Nội dung chính (*)

6. Dự kiến sản phẩm, khả năng ứng dụng vào thực tiễn, hiệu quả KT-XH, giáo dục đào tạo (*)

7. Thời gian nghiên cứu dự kiến (*)

8. Sinh viên đề xuất (*)

9. Địa chỉ liên hệ nhanh nhất (số điện thoại, email) (*)