Đề xuất đề tài KHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

1. Tên đề tài (*)

2. Lĩnh vực nghiên cứu (*)

3. Tính cấp thiết (*)

4. Mục tiêu (*)

5. Nội dung chính (*)

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến

a) Sản phẩm khoa học:

*Số bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước: (*)

b) Sản phẩm đào tạo:

Số lượng đào tạo cử nhân, thạc sĩ: (*)

c) Sản phẩm ứng dụng:

Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng (*)

d) Sản phẩm khác:

Sản phẩm khác: (*)

7. Thời gian nghiên cứu dự kiến

Thời gian nghiên cứu dự kiến: (*)

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến

Kinh phí dự kiến: (*)

9. Thông tin khác

Họ và tên cá nhân đề xuất (*)

Email liên lạc (*)

Số điện thoại liên lạc (*)