Đề xuất đề tài KHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2021

1. Tên đề tài (*)

2. Lĩnh vực nghiên cứu (*)

3. Tính cấp thiết (*)

4. Mục tiêu (*)

5. Nội dung chính (*)

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến (*)

7. Thời gian nghiên cứu dự kiến (*)

8. Kinh phí dự kiến (*)

9. Sinh viên đề xuất & Lớp-Khoa (*)

10. Địa chỉ liên hệ nhanh nhất (SĐT, email) (*)