Đề xuất đề tài KHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

1. Tên đề tài (*)

2. Lĩnh vực nghiên cứu (*)

3. Tính cấp thiết (*)

4. Mục tiêu (*)

5. Nội dung chính (*)

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến

a) Sản phẩm khoa học:

Số bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước: (*)

b) Sản phẩm đào tạo:

Số lượng CN, ThS

c) Sản phẩm ứng dụng:

Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vị, khả năng và địa chỉ ứng dụng

d) Sản phẩm khác:

Sản phẩm khác:

7. Thời gian nghiên cứu dự kiến

Thời gian nghiên cứu dự kiến: (*)

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến

Kinh phí dự kiến: (*)

9. Thông tin khác

Cá nhân đề xuất: (*)

Thông tin liên lạc (*)