Hợp đồng KHCN
Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Trích yếu:   Để phục vụ việc chuẩn bị hồ sơ trước khi ký hợp đồng các đề tài, dự án bắt đầu thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, Bộ khoa học và Công nghệ đã ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Quyết định số 3309/QĐ-BKHCN ngày 27/10/2011. Riêng đối với Thuyết minh của các đề tài có thêm một số thay đổi tại các Phụ lục. Văn phòng các Chương trình thông báo để các cơ quan chủ trì, các chủ nhiệm đề tài, dự án bắt đầu thực hiện năm 2011 chuẩn bị hồ sơ theo mẫu đã ban hành.

Mã hợp đồng: HĐ08293 - Thời gian thực hiện: 17/11/2012 - 31/12/2012
Chủ trì: Administrator - Phòng khoa: Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
Đối tượng: Giảng viên - Cấp đề tài: Cấp bộ

Đính kèm:  noi-dung-kem-theo-ke-hoach-cao-dang-2012-2013.pdf (236.18 KB)