Hợp đồng KHCN
Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ: là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được thỏa thuận phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên bán có nhiệm vụ chuyển giao các kiến thức tổng hợp của công nghệ hoặc cung cấp các máy móc, thiết bị dịch vụ đào tạo, kèm theo các kiến thức công nghệ cho bên mua và bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán để tiếp thu, sử dụng các kiến thức công nghệ đó theo các điều kiện đã thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Các Hợp đồng chuyển giao công nghệ trên địa bàn Tỉnh phải tiến hành đăng ký thẩm định phê duyệt theo Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 1/7/1998 về qui định chi tiết về chuyển giao công nghệ; Nghị định số 59/2002/NĐ-CP ngày 4/6/2002 của Chính Phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác để làm căn cứ cho doanh nghiệp, tổ chức tiến hành thực hiện chuyển giao công nghệ đúng pháp luật.
Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đồng Nai là cơ quan được UBND Tỉnh giao nhiệm vụ là đầu mối quản lý Nhà nước các hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 1443/2001/UBT ngày 17/5/2001.
Mã hợp đồng: HĐ192732 - Thời gian thực hiện: 21/11/2012 - 31/12/2012
Chủ trì: Nguyễn Ngọc Châu - Phòng khoa: Khoa Kinh tế phát triển
Đối tượng: Giảng viên - Cấp đề tài: Cấp bộ